podreczniki wsip

Reforma edukacyjna wprowadziła wiele zmian w podręcznikach dla szkoły podstawowej i średniej. Wydawnictwo WSiP postarało się sprostać tym wszystkim wymaganiom i wydać podręczniki, które mogłyby pomóc dzieciom w rozwoju. Dziki nim dzieci będą mogły też dobrze zdać wszelkie egzaminy.

Jak podręczniki WSiP pomagają w egzaminach i maturze?

Na każdym egzaminie znajduje się szereg zadań sprawdzających umiejętności uczniów. Ale w celu udzielenia poprawnej odpowiedzi, uczniowie powinni albo w pełni uzasadnić swoje rozwiązania w oparciu o posiadaną wiedzę. Uczniowie tutaj często analizują oryginalny tekst. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań i udzielenia poprawnych odpowiedzi wymaga przerobienia wielu dobrze zaprojektowanych zadań osadzonych w realiach współczesnego świata. Zadania te powinny być zawarte w podręcznikach szkolnych, ponieważ wymagają one oryginalnych materiałów i mogą być wykorzystane przez każdego ucznia. Odpowiada to założeniu osiągnięcia wielu funkcji podręczników, która pomoże uczniom przygotować się do egzaminów końcowych.

Jak podręczniki mogą kształtować postawy młodych ludzi?

Według socjologów, jedną z cech przemian politycznych zachodzących w Polsce są głębokie zmiany, którym musi ulec społeczeństwo. Społeczeństwo musi nauczyć się dokonywać typowych wyborów systemu demokratycznego: politycznych (wybory prezydenta, parlamentarzystów, samorządu terytorialnego), ideologicznych i wyborów związanych z życiem. Podejmowanie decyzji jest trudnym procesem, który wymaga dobrego wglądu i świadomości. Podręczniki WSiP starają się sprostać tym wymaganiom. Mimo że żaden podręcznik szkolny nie może przygotować uczniów do pełnej akceptacji rzeczywistości, ale może przedstawiać złożoność zjawiska na różne sposoby. Staje się to możliwe poprzez:

  • rozwijanie samodzielności myślenia,
  • umiejętności wyrażania i obrony swojego punktu widzenia,
  • kształtowania postrzegania siebie, społeczności lokalnej,
  • odpowiedzialności za losy społeczeństwa.

Czego uczą podręczniki wydawnictwa WSiP?

Te podręczniki uczą uczniów wielu przydatnych umiejętności, wśród których należy wymienić analizowanie przyczyny i skutków wydarzeń współczesnego świata oraz proponowanie sposobów radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnym. Wydawnictwa WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) kształcą uczniów w wykorzystywaniu zintegrowanej wiedzy. Pozwalają one uczniom także na formułowanie problemów i wykorzystanie twórczych technik do ich sprawnego rozwiązywania.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
>>>

Podręcznik szkolny jest zdecydowanie najważniejszym zasobem dydaktycznym. Jest źródłem informacji w danym obszarze, pozwala na organizację i konsolidację, kształtuje określone umiejętności i nawyki oraz pomaga w realizacji celów. Uczy także wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych. Wydawnictwo WSiP podręczniki – TaniaKsiazka wydaje właśnie z takim zamierzeniem. Jest to również narzędzie do osiągania celów edukacyjnych, a jako jeden z produktów kultury, jego opis i ocena powinny uwzględniać jej osiągnięcia teorii kultury.

Jakie jest znaczenie wykształcenia?

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie wiedzą i podręcznikami. Potrzeba uznania znaczenia wartości edukacji szkolnej ma głębokie uzasadnienie. Przestrzeń życiowa człowieka jest naznaczona jego doświadczeniem, ale wiedza uzyskana z podręcznika jest:

  • naukowa,
  • systematyczna,
  • ugruntowana.

Dlatego ma wartość samą w sobie. Nauczyciele nadal starają się przekazywać uczniom obiektywną wiedzę oraz uczyć ich logicznego myślenia.

Jaką wiedzę przekazują podręczniki?

Treść zawarta w podręcznikach może być podzielona na trzy dodatkowe kategorie: wiedzę o nazewnictwie, wiedzę objaśniającą i wiedzę o interpretacjach. Pierwszy rodzaj wiedzy, z którym spotykamy się w przypadku nazw rzeczowych lub własnościowych. Nabycie tego typu wiedzy jest głównie kwestią zapamiętywania. Wiedza objaśniająca powstaje w kontekście dążenia do zrozumienia procesów (np. procesów naturalnych lub matematycznych). Wydawnictwo WSiP podręczniki, które uczą prowadzenia ustrukturyzowanych obserwacji laboratoryjnych i wyciągania logicznych wniosków na podstawie zebranych danych. Trzecim rodzajem wiedzy jest interpretacyjna. Wynika to z refleksji na temat złożoności świata i jego zjawisk. Jest to związane z krytycznym myśleniem i zdolnością do wyjaśniania różnic.

Jaką rolę odgrywa podręcznik w edukacji?

Podręcznik szkolny, np. wydawnictwa WSiP, towarzyszy uczniowi w szkole i w domu. Jest to jego swego rodzaju własność osobistą, a zatem może czerpać z dziedzictwa kulturowego społeczeństwa. Z drugiej strony, jako główne dostępne narzędzie dydaktyczne, powinno ono umożliwiać, a nawet zachęcać do zdobywania wiedzy. Jeśli analizowane teksty i zadania zawarte w podręczniku wymagają od uczniów wykorzystania ich własnych doświadczeń lub zmuszają do podzielenia się swoimi pomysłami, to realizują one swój cel w największym stopniu. Podręczniki mają, ponadto, zachęcać uczniów do dalszej nauki.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
>>>